Инфраструктурни обекти

Строеж: “УЛИЦА ПО ДЕЙСТВАЩАТА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ОТ О.Т.526а – О.Т.526б – О.Т.526в – О.Т.526г – О.Т.526д за транспортното обслужване на УПИ IV-2994, кв.28, м. “Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост”.

Местонахождение: УПИ IV-2994, кв.28, м. “Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост”.

Строеж: РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ НА ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Местонахождение: Територията на цяла Бълагрия;

 

Строеж: “ОБЕКТ ВЛ 110 кV”

Местонахождение: „Северни Родопи-Давидково” в участъка от стълб № 1 до стълб № 51;

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

Местонахождение: ул. “Праскова” 8а и ул. “Лерин”, м. “Красно село-Стрелбище”;

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

Местонахождение: ул. “Праскова” 8а и ул. “Лерин”, м. “Красно село-Стрелбище”;

Строеж: “МЕЖДУСИСТЕМЕН  ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 кV”

Местонахождение: п/ст ”Черна могила”- гр. Радомир – п/ст ”Дуброво” /Македония/  на   българска   територия;

Строеж: “МЕЖДУСИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД  400 кV ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 3”

Местонахождение: п/ст ”Филипи” /Гърция/ на българска   територия

 

Строеж: КЛ-20 кV и ВЛ-20 кV” – Язовир “Яденица”

Местонахождение: п/ст ”Белово” – с. Голямо Белово;

 

Строеж: “ВЛ 400 кV”

Местонахождение: п/ст “Царевец” – п/ст “Карлово”

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ НА МКТП 10 кV ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА”

Местонахождение: бул. „България” и бул. „Гоце Делчев”;

 

Строеж: „ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ ВЕЛ 110kV”

Местонахождение: „Суходол” – в участък от стълб № 5А съществуващ до стълб № 7А съществуващ и вграждане на стълб в трасето на въздушна електропроводна линия 110 кV „Бригадир и Волуяк”;

 

Строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА” И „КАБЕЛ 20 kV и БКТП 160 kVA 0.4/20 kV – външно ел. захранване от фотоволтаична централа”

Местонахождение: ПИ 028032, м. „Четирите дъба”, Землище на с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

 

Строеж: „ИЗМЕСТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СТАНЦИЯ „ВОРОШИЛОВ”

Местонахождение: УПИ XXVI-241, кв.16, м. „НПЗ Захарна фабрика”, район „Илинден”, по плана на гр. София;

 

Строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА КАБЕЛИ СрН 10 kV И ИЗМЕСТВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН 1kV”

Местонахождение: УПИ XII-228, 229, 243, 395, кв. 518, м. “Зона Г – 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

 

Строеж: “МКТП 250 кVA 10/0,4 kV ЗА ОБЕКТ „ПРИСТРОЙКА НА СКЛАДОВО ХАЛЕ С ОФИСИ“

Местонахождение: УПИ VII-241, кв.4, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци” по плана на гр. София р-н „Сердика”

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ  – КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „ОФИС СГРАДА И СКЛАДОВЕ“

Местонахождение: III-2148, кв. 3, м. „Парк Въртопо”, по плана на гр. София р-н „Студентски”

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ  – КАБЕЛИ НН 1kV ЗА ОБЕКТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“

Местонахождение: УПИ III-215,2200, кв. 24, м. “Кръстова вада“, по плана на гр. София, р-н „Триадица“

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ  – КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ“

Местонахождение: УПИ XIVI, кв. 220, м. “Зона В-17“,   по плана на гр. София, р-н „Сердика“

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С МОНТАЖ НА НОВ КРШ И С КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „СЕМЕЕН ХОТЕЛ“

Местонахождение: УПИ V-11, кв. 377, м. “Буката“, по плана на гр. София, р-н „Триадица“

 

Строеж: „КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 1kV, ТИП САВТ 3х185+95мм2 ЗА ПЕТ БРОЯ ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛЕМЕНТА”

Местонахождение: УПИ XXXV-7204,7205, кв. 221 по плана на гр. Костинброд от УПИ XXIX-3800 1о.т.344 до о.т.6896 през о.т.442 – с дължина от 129,07м

 

Строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 kV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“

Местонахождение: УПИ-IV-857,858, кв.21, м.“Гео Милев”, СО р-н “Слатина”, гр. София

 

Строеж: “ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД 10 kV “МАЛИНОВА ДОЛИНА” И 2бр. ВЛ 1 kV ЕЛЕКТРОЗАХРАНЕНИ ОТ ТП “ИНСТИТУТ ПО ГОРИТЕ”

Местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1610.1240, кв. 123а, м. “МАЛИНОВА ДОЛИНА – ИЗТОК”, р-н “СТУДЕНТСКИ”, гр. СОФИЯ”

 

ОБЕКТ: “КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА С ОФИСИ, АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ-XVIII-21, кв.224, м. “Пробив бул. “Пенчо Славейков” , СО р-н “Възраждане”, гр. София

 

Строеж: “УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PN90 PEHD, PE100, PN10 ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”

Местонахождение: УПИ III-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

Строеж: “УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП ПО УЛИЦА /О.Т.71А-О.Т.72-О.Т.73-О.Т.74-О.Т.75/ С НАЧАЛО СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП ПРИ О.Т.71А НА ул.”АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ” ДО С.В.О. НА УПИ IV- 1499”

Местонахождение: УПИ ІV-1499 /ПИ с идентификатор 68134.1970.4480/, кв.30, м.”БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА”, СО р-н ”ВИТОША

 

Строеж: “Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ –уличен водопровод Ф 110 мм – ПЕВП по улица “О.Т.526а – О.Т.526б – О.Т.526в – О.Т.526д”, от връзка със съществуващ водопровод Ф 300 мм, по улица „Проф. Александър Танев“ в зоната на О.Т.526а до СВО за УПИ IX-3020 /ПИ с идн. 68134.4093.9313/, кв. 28А, м.“Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост

Част КАНАЛИЗАЦИЯ – уличен канал ID300 мм по улица “О.Т.526в – О.Т.526д” от СКО за УПИ IX-3020 /ПИ с идн. 68134.4093.9313/, кв. 28А, до О.Т.526в и уличен канал ID300 мм по улица “О.Т.526а – О.Т.526б – О.Т.526в” от О.Т.526в, в югозападна посока до заустване в съществуващ канал Ф 800 мм Б, м.“Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост”

Местонахождение: „м.“Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост”

 

Строеж: “МЕЖДУСИСТЕМЕН  ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 кV”

Местонахождение: п/ст ”Черна могила”- гр. Радомир – п/ст ”Дуброво” /Македония/  на   българска   територия;

 

Строеж: “МЕЖДУСИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД  400 кV ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 3”

Местонахождение: п/ст ”Филипи” /Гърция/ на българска   територия

 

Строеж: КЛ-20 кV и ВЛ-20 кV” – Язовир “Яденица”

Местонахождение: п/ст ”Белово” – с. Голямо Белово;

 

Строеж: “ВЛ 400 кV”

Местонахождение: п/ст “Царевец” – п/ст “Карлово”

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ НА МКТП 10 кV ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА”

Местонахождение: бул. „България” и бул. „Гоце Делчев”;

 

Строеж: „ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ ВЕЛ 110kV”

Местонахождение: „Суходол” – в участък от стълб № 5А съществуващ до стълб № 7А съществуващ и вграждане на стълб в трасето на въздушна електропроводна линия 110 кV „Бригадир и Волуяк”;

 

Строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА” И „КАБЕЛ 20 kV и БКТП 160 kVA 0.4/20 kV – външно ел. захранване от фотоволтаична централа”

Местонахождение: ПИ 028032, м. „Четирите дъба”, Землище на с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

 

Строеж: „ИЗМЕСТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СТАНЦИЯ „ВОРОШИЛОВ”

Местонахождение: УПИ XXVI-241, кв.16, м. „НПЗ Захарна фабрика”, район „Илинден”, по плана на гр. София;

 

Строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА КАБЕЛИ СрН 10 kV И ИЗМЕСТВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН 1kV”

Местонахождение: УПИ XII-228, 229, 243, 395, кв. 518, м. “Зона Г – 14“, по плана на гр. София, р-н „Оборище“

 

Строеж: “МКТП 250 кVA 10/0,4 kV ЗА ОБЕКТ „ПРИСТРОЙКА НА СКЛАДОВО ХАЛЕ С ОФИСИ“

Местонахождение: УПИ VII-241, кв.4, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци” по плана на гр. София р-н „Сердика”

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ  – КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „ОФИС СГРАДА И СКЛАДОВЕ“

Местонахождение: III-2148, кв. 3, м. „Парк Въртопо”, по плана на гр. София р-н „Студентски”

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ  – КАБЕЛИ НН 1kV ЗА ОБЕКТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“

Местонахождение: УПИ III-215,2200, кв. 24, м. “Кръстова вада“, по плана на гр. София, р-н „Триадица“

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ  – КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ“

Местонахождение: УПИ XIVI, кв. 220, м. “Зона В-17“,   по плана на гр. София, р-н „Сердика“

 

Строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С МОНТАЖ НА НОВ КРШ И С КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „СЕМЕЕН ХОТЕЛ“

Местонахождение: УПИ V-11, кв. 377, м. “Буката“, по плана на гр. София, р-н „Триадица“

 

Строеж: „КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 1kV, ТИП САВТ 3х185+95мм2 ЗА ПЕТ БРОЯ ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛЕМЕНТА”

Местонахождение: УПИ XXXV-7204,7205, кв. 221 по плана на гр. Костинброд от УПИ XXIX-3800 1о.т.344 до о.т.6896 през о.т.442 – с дължина от 129,07м

 

Строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 kV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“

Местонахождение: УПИ-IV-857,858, кв.21, м.“Гео Милев”, СО р-н “Слатина”, гр. София

 

Строеж: “ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД 10 kV “МАЛИНОВА ДОЛИНА” И 2бр. ВЛ 1 kV ЕЛЕКТРОЗАХРАНЕНИ ОТ ТП “ИНСТИТУТ ПО ГОРИТЕ”

Местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1610.1240, кв. 123а, м. “МАЛИНОВА ДОЛИНА – ИЗТОК”, р-н “СТУДЕНТСКИ”, гр. СОФИЯ”

 

ОБЕКТ: “КАБЕЛИ НН 1 kV ЗА ОБЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА С ОФИСИ, АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ-XVIII-21, кв.224, м. “Пробив бул. “Пенчо Славейков” , СО р-н “Възраждане”, гр. София

 

Строеж: “УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PN90 PEHD, PE100, PN10 ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”

Местонахождение: УПИ III-196024, кв. 51Б, по плана на с. „РАВНО ПОЛЕ”, общ. „Елин Пелин”, обл. „Софийска“

 

Строеж: “УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП ПО УЛИЦА /О.Т.71А-О.Т.72-О.Т.73-О.Т.74-О.Т.75/ С НАЧАЛО СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП ПРИ О.Т.71А НА ул.”АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ” ДО С.В.О. НА УПИ IV- 1499”

Местонахождение: УПИ ІV-1499 /ПИ с идентификатор 68134.1970.4480/, кв.30, м.”БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА”, СО р-н ”ВИТОША

 

Строеж: “Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ –уличен водопровод Ф 110 мм – ПЕВП по улица “О.Т.526а – О.Т.526б – О.Т.526в – О.Т.526д”, от връзка със съществуващ водопровод Ф 300 мм, по улица „Проф. Александър Танев“ в зоната на О.Т.526а до СВО за УПИ IX-3020 /ПИ с идн. 68134.4093.9313/, кв. 28А, м.“Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост

Част КАНАЛИЗАЦИЯ – уличен канал ID300 мм по улица “О.Т.526в – О.Т.526д” от СКО за УПИ IX-3020 /ПИ с идн. 68134.4093.9313/, кв. 28А, до О.Т.526в и уличен канал ID300 мм по улица “О.Т.526а – О.Т.526б – О.Т.526в” от О.Т.526в, в югозападна посока до заустване в съществуващ канал Ф 800 мм Б, м.“Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост”

Местонахождение: „м.“Югоизточен град –район 4, Зона 5, по плана на гр. София р-н Младост”