УСЛУГИ

1. Изготвяне на Kомплексен Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с изискванията към строежите, предвидени в чл.169, ал.1, ал.2 от ЗУТ и изискванията на чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ и съдействие за съгласуване на инвестиционния проект с всички експлоатационни дружества.

 

Оценката предвижда съответствие с:

 • Предвижданията на общия и подробния градоустройствен план;
 • Правилата и нормативите за устройство на територията;
 • Взаимна съгласуваност между частите на проекта;
 • Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
 • Изисквания за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 • Съществените изисквания към строежите за:

– носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

– пожарна безопасност на строежа;

– опазване здравето и живота на хората и на тяхното имущество;

 • Изисквания на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта.

 

2. Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително монтажните работи на обекта, съгласно чл.168 от ЗУТ, във връзка с чл.169, чл.169а от ЗУТ.

Отговорността на фирмата включва:

 • Законосъобразно започване на строежа;
 • Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, свързани с документирането на обстоятелствата като: предаване и приемане на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, заверява Заповедна книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и РДНСК, документира строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, които се заверяват от експертите упражняващи строителен надзор;
 • Изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти;
 • Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и Наредбата за съществени изисквания към строителните продукти;
 • Контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 • Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • Недопускане увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
 • Присъствие, приемане и правилно изпълнение на строително-монтажните работи – експертите за всяка част на инвестиционният проект, посещават строежа извършват оглед и контролни измервания на извършените строително монтажни работи за установяване съответствието им с одобрения проект и разрешението за строеж;
 • Подписване на Констативен акт, обр.15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ;
 • Изготвяне на Окончателен доклад за внасяне в ДНСК/НАГ за назначаване на приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване/УВЕ.

 

3. Одобряване на  инвестиционни проекти и издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ.

 

4. Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на Разрешение за строеж за преустройство и реконструкция, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни обекти.

 

5. Презаверка на разрешения за строеж.

 

6. Одобряване на инвестиционни проекти за промяна по време на строителството в обхвата на съществените отклонения и вписването им към издаденото Разрешение за строеж.

 

7. Подготвка и окомплектовка на документи за издаване на Удостоверение за търпимост.

 

8. Изготвяне на Технически паспорт, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите и заверяване от районната община.

 

9. Изготвяне на Енергиен Сертификат за проектните енергийни характеристики на строежа, съгласно изискванията на Наредба №16-1594/13.11.2013г. за сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

 

10. Съдействие за получаване на становища от специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия за въвеждане на обекта в експлоатация, сключване на окончателни договори за присъединяване, организиране извършването на електро измервания /контур фаза нула, измерване на заземление, измерване на мълниезащита и други/, аеродинамични измервания на вентилационните инсталации, замерване на параметрите на работната среда, получаване на актове за първоначален технически преглед на съоръженията с повишена степен на опасност, при условие, че в строежа има такива, организиране на заснемане и вписване в службата по кадастъра с издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 и параграф 4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР.